Last updated: 19/03/2021

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”, “gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de https://travellingtheyoungones.nl website (de “service”) gebruikt die wordt beheerd door Travelling the Young ones (“ons”, “wij” of “onze “).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van en zijn licentiegevers.

Links naar andere Websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Travelling the Young ones.

heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid van de praktijken van websites van services van derden. Verder erkent u en gaat u dit akkoord Travelling the Young ones is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website. sites of services.

We raden u ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieafwijzing, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Affiliate links

Op deze website vind je affiliate links. Als u op deze link klikt, gaat u naar een andere website. Als u besluit iets te kopen, betaalt u niet meer, maar krijgen we een kleine commissie. Wij gebruiken deze provisies om deze website up-to-date te houden en om de kosten te dekken

Betaling

 • De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betalingstermijn fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is.
 • Het is Koper niet toegestaan (ook in het geval van klachten):
  • betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten;
  • tot verrekening en korting over te gaan.
 • Vanaf het moment van verzuim (artikel 9.1), is Koper: een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand;
 • Betalingen van Koper strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en daarna op facturen die het langst open staan. Dit ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk dat Koper vermeldt bij de betaling.
  • Alle vorderingen van Verkoper zijn direct opeisbaar en Koper is direct in verzuim in ieder geval de volgende gevallen. Deze lijst is niet allesomvattend:
  1. Koper komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Verkoper, daarmee samenhangende Overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
  2. Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance van betaling verkeert;
  3. Er door Koper of tegen Koper een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, Koper of een derden voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen of in het geval Koper in staat van faillissement is verklaard;
  4. Er bij Verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, waardoor Koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling van Verkoper;
  5. Er door Koper een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of de WNSP op Koper van toepassing wordt verklaard;
  6. Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Koper;
  7. In geval van een rechtspersoon Koper wordt ontbonden en geliquideerd of indien Koper natuurlijk persoon is, Koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
  8. Na staking of overdracht van de onderneming door Koper.
 • Verkoper is in ieder geval in deze gevallen (a tot en met h), doch niet gelimiteerd, bevoegd de levering van de Producten op te schorten, totdat Koper betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en/of betaling van de te leveren Producten heeft verschaft. Zulks ter beoordeling van Verkoper. Koper dient op eerste verzoek van Verkoper betaling of behoorlijke (aanvullende) zekerheid te bieden.
 • Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en /of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat Verkoper de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van Verkoper en/of in het bedrijf van de toeleveranciers van Verkoper bestaande mogelijkheden, voor levering van de Producten nodig is.

Nieuwsbrief

Door het aanmeldingsformulier te accepteren, gaat u ermee akkoord om zo nu en dan een nieuwsbrief of e-mail van Travelling the Young ones te ontvangen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrieven met e-mails.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen u dit ten minste 15 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.